පුවත් »

Mozilla සමාගමෙන්  25$ කට smartphone එකක්

Mozilla සමාගමෙන් 25$ කට smartphone එකක්

February 28, 2014 at 2:15 pm

(more…) ...

දැන්වීම් »

විධායක කමිටු රැස්වීම – රජයේ පරිගණක සේවා සංගමය

විධායක කමිටු රැස්වීම – රජයේ පරිගණක සේවා සංගමය

July 31, 2014 at 10:14 am

අප සංගමජේ මාසික විධායක කමිටු රැස්වීම 2014  අගෝස්තු මස 05 වන අගහරුවාදා...