පුවත් »

නැණසලට විශිෂ්ඨතම ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහනට හිමි සම්මානය

නැණසලට විශිෂ්ඨතම ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහනට හිමි සම්මානය

September 2, 2014 at 1:32 am

2014 වසරේ ලෝකයේ විශිෂ්ටතම ග්‍රාමීය තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන ලෙස ශ්‍රී...

දැන්වීම් »

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

September 1, 2014 at 4:11 am

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට 2009.07.01 දිනට අන්තර්ග්‍රහණය...