පුවත් »

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

September 1, 2014 at 4:11 am

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට 2009.07.01 දිනට අන්තර්ග්‍රහණය...

දැන්වීම් »

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට නැවත අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම.

September 1, 2014 at 4:11 am

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයට 2009.07.01 දිනට අන්තර්ග්‍රහණය...