නවතම පුවත්

විභාග ප්‍රතිඵල

විභාග ප්‍රතිඵල

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමත... Read more

දැන්වීම් පුවරුව

විභාග ප්‍රතිඵල

විභාග ප්‍රතිඵල

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමත... Read more

වීඩියෝ


Warning: file_get_contents(http://vimeo.com/api/v2/video/112919002.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ictunion/public_html/sin/wp-content/themes/ictnews/framework/functions/functions.php on line 117

2014 Powered By ICTUNION Design By BHANUKA